Kategorier
Arbetsrätt

En moderniserad arbetsrätt med LAS 2022

Nya regler i LAS, Lagen om anställningsskydd, gäller från och med 1 oktober 2022.

Riksdagen beslutade om ändringarna i LAS, (Lagen om anställningsskydd). Ändringarna ska tillämpas från den 1 oktober 2022

Lagändringarna ska anpassa arbetsrätten till den moderna arbetsmarknaden och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Viktigt är också att framhålla att lagen kompletteras av kollektivavtal och det kan i kollektivavtal, precis som idag, finnas avvikelser från LAS.

De viktigaste ändringarna i LAS

 • Alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, får undanta 3 anställda från turordningen. För att en anställd ska bli aktuell för omplacering krävs också att de klarar de nya arbetsuppgifterna utan upplärning eller utbildning.
   
 • Större trygghet för visstidsanställda. Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. De som har en visstidsanställning ska få förtur till en ny anställning efter 9 månader, (tidigare 12 månader). Vidare gäller att har en visstidsanställd under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning. (Tidigare var den gränsen 24 månader.)
   
 • En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl i stället för saklig grund. Avsikten med begreppsändringen är att tydliggöra att fokus i prövningen ska ligga på avtalsbrottets allvar. Regeringen bedömer att förslaget kommer att leda till att det i större utsträckning blir tydligt att det är omständigheterna vid uppsägningstillfället som ska ligga till grund för den helhetsbedömning som ska göras vid en uppsägning. Arbetstagarens personliga intresse av att behålla anställningen ska inte beaktas.
   
 • Arbetsgivaren slipper betala lön vid en tvist. Även om det pågår en tvist kommer arbetsgivaren, vid anställningens upphörande, inte behöva betala lön och andra anställningsförmåner. Om domstolen dock ogiltigförklarar uppsägningen ska lön utgå även för perioden då tvisten pågick.
   
 • Anställd hos ett bemanningsföretag som genom uthyrning till ett kundföretag varit placerad hos ett och samma kundföretag och driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget.
   
 • Slutligen kan konstateras att en viktig utgångspunkt som genomsyrar nya LAS är att alla tillsvidareanställningar anses vara heltid om inget annat avtalats. Det är således viktigare än någonsin att alltid ha tydliga skriftliga anställningsavtal där typ av anställning framgår och att planera sin verksamhet väl. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *