Kategorier
Ekonomi & Redovisning

Viktigt om din bokföring.

Viktigt att veta om din bokföring och redovisning.

Du som driver näringsverksamhet måste enligt lag upprätta en bokföring. Här är några viktiga saker att veta.

Dina skyldigheter.

Bokföringslagen kräver att du hanterar fakturor och kvitton på ett sätt som gör det möjligt att kontrollera din bokföring. Som företagare ansvarar du för din bokföring, även om den är utlagd på någon annan. Underlaget ska alltid sparas i 7 år. För underlag som scannats eller fotograferats räcker det att det fysiska underlaget sparas i 3 år.

Det är inte tillåtet att använda kalkylprogram typ excel. Istället finns särskilda bokföringsprogram som är anpassade efter lagstiftningen.

Om du tar hjälp med bokföringen kommer du antagligen även att vilja ha hjälp med redovisning, vilket innefattar deklarationer, rapportering och bokslut.

Moms är en skatt att ha koll på.

Moms är en skatt vi betalar när vi köper varor och tjänster. Som företagare lägger du på utgående moms när du säljer, och betalar ingående moms när du gör inköp.

Moms vid försäljning till utlandet.

Huvudregeln är att du ska lägga på din vanliga moms när  köparen är en privatperson., förutom när du säljer varor utanför EU, då ska du inte lägga på moms. Till företag i utlandet ska du inte lägga på någon moms.

Moms vid köp från utlandet.

Huvudregeln är att säljaren inte ska ta ut någon moms och att du istället ska redovisa svensk moms enligt reglerna om omvänd skattskyldighet.

Du behöver uppge ditt momsregistreringsnummer när du köper från utländska företag, annars finns risk att säljaren behandlar dig som privatperson och lägger på moms. Då får du kostnadsfria momsen, vilket gör ditt inköp dyrare.

Ditt svenska företags momsregistreringsnummer är 14 tecken långt SE+organisationsnummer+01,även kallat VAT i internationella sammanhang,

Fakturor och kvitton

Det är momslagen som reglerar vad en faktura ska innehålla för att ett momslyft ska medges. Fakturan måste bland annat innehålla både köparens och säljarens namn, adress, momssats och datum.

Undantag kan göras vid mindre köp. För köp upp till 4000 kronor går det att använda ”något bristfälligt underlag” för momslyft. Till exempel behöver köpande företags namn inte finnas med och det räcker att det finns uppgift om moms som gör det möjligt att beräkna den.

Anställdas utlägg är också undantaget.

Avdrag och kostnader.

Grundregeln är att du får köpa varor och tjänster till ditt företag som du behöver för att kunna generera intäkter. Det behöver alltså finnas ett tydligt samband mellan din verksamhet och dina inköp. Vad som anses relevant beror på vilken bransch du är verksam i.

Representation

Representation är kostnader i samband med olika affärsmöten -exempelvis för mat, dryck, evenemang och enklare gåvor.

Det behöver som nämnts finnas ett samband mellan vad ditt företag gör och vad du köper in, och du får endast dra av kostnader som kan generera intäkter.

Det gäller både för platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig emot.

Måltidsrepresentation är ett exempel på ej avdragsgill kostnad. Det innebär att utgiften inte minskar vinsten och vinstskatten för ditt företag.

I praktiken innebär det att ej avdragsgilla kostnader beskattas för enskild firma som inkomst av tjänst , vilket blir ungefär detsamma som att betala med privata pengar.

Vid måltidsrepresentation får du däremot göra avdrag för momsen, upp till 36 kronor per person (46 kronor vid måltidsrepresentation med alkoholhaltig dryck.)

Som företagare är du ansvarig för din bokföring, även om den är utlagd på någon annan.

Kategorier
Lagkrav & Regelverk

Dags för lönekartläggning.

En lönekartläggning genomförs för att skaffa en överblick över hur lönerna ser ut på ett företag eller en avdelning.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en lönekartläggning varje år. Enligt lagen ska den genomföras för att belysa eventuella osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Om du har minst en anställd i verksamheten behöver du enligt lag och regelverk göra en årlig lönekartläggning.

Företag med minst 10 anställda ska skriftligen dokumentera lönekartläggning en. Med färre än 10 anställda finns inte krav på skriftlig dokumentering, men de er ska kunna påvisas att kartläggningen är genomförd.

Om du behöver nya rutiner kring er lönekartläggning hittar du guider och tipps på BolagsPortalen.

Kategorier
Arbetsmiljö Lagkrav & Regelverk

Allmänna lagkrav baserat på antal anställda.

Som arbetsgivare är du skyldig att följa ett stort antal regelverk, som ökar i förhållande till antalet anställda i verksamheten. I detta inlägget tänker jag beröra vilka krav du måste uppfylla och vilka dokument du behöver ha utifrån antalet anställda i verksamheten.

Jag berör inte branschspecifika regler, utan generella verksamhetskrav. Ibland finns även särskilda regler enligt kollektivavtal. Dom tar vi en annan dag. 

Oavsett om du har anställda

Oavsett om du har någon anställd, eller ej, finns det regler som du måste följa för att efterleva några av de skyldigheter du har som företagare. Nedanstående ska finnas på plats:

 • Policy mot penningtvätt.
 • Bolagsordning 
 • Checklista årsredovisning 
 • Register personuppgiftsansvarig 
 • Brandskyddspolicy 
 • Brandskyddsregler 
 • Checklista systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandinstruktioner 

Om du har minst EN anställd

Om du har minst en anställd i verksamheten behöver du enligt lag och regelverk åtminstone ha följande:

 • Riktlinjer och rutiner för kränkande särbehandling.
 • Riktlinjer och rutiner för hur diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras.
 • Riskbedömningar avseende arbetsmiljön (systematiskt arbetsmiljöarbete).
 • Handlingsplaner för hur arbetsmiljön kan förbättras.
 • Skriftliga instruktioner för riskfyllt arbete (arbetsmiljö).
 • Bedriva ett arbete för ökad jämställdhet samt motverka diskriminering i verksamheten.
 • Säkerställ brandskydd samt genomförande av brandövning.
 • Göra en lönekartläggning varje år.
 • Upprätta rutiner för första hjälpen samt krisstöd.
 • Upprätta rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning.

Om du har minst 5 anställda

Om du har minst 5 anställda i verksamheten måste du följa det som framgår ovan.

Du måste också utse ett skyddsombud när arbetsplatsen har minst fem anställda.

 

Minst 10 anställda

Om du har minst 10 anställda i verksamheten har du ytterligare krav att uppfylla utöver de ovan nämnda.

 • En drogpolicy, dvs. rutiner och riktlinjer avseende droganvändning och andra former av missbruk.
 • En arbetsmiljöpolicy.
 • En delegering av uppgifter avseende arbetsmiljö.
 • Rutiner för hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas och vem som ska göra vad.
 • En dokumentation av arbetet med lönekartläggning.
 • Uppföljning av arbetsmiljöarbetet, handlingsplaner m.m.
 • Rutiner, riktlinjer och mål avseende rehabilitering, sjukdom, krisstöd m.m.
 • Riktlinjer och rutiner avseende krisstöd och första hjälpen.
 • Rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning.

Minst 25 anställda

Om du har minst 25 anställda i verksamheten måste du följa det som framgår ovan i denna översikt och dessutom ytterligare:

 • Dokumentation över arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
 • De anställda har rätt att utse två ledamöter som personalrepresentanter till verksamhetens styrelse.

Minst 50 anställda

Om du har minst 50 anställda i verksamheten måste du följa förutom det som framgår ovan, dessutom vidta följande åtgärder.

 • Inrätta ett särskilt vilrum alternativt inrätta en tillfällig plats för vila.
 • Tillsätta en arbetsmiljökommitté.
 • Upprätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning av ärenden avseende visselblåsning.
Kategorier
Uncategorized

Nu rullar BolagsPortalen ut!

Mitt kära projekt BolagsPortalen rullar ut nu. Idag har jag lagt ut efterlysning på företagsledare som kan tänka sig att ge feedback på innehållet i tjänsten.

I BolagsPortalen får du som är VD eller företagsledare stöd i form av kurser, guider, tips och råd kring det mesta som rör ditt ansvarsområde.

Varje månad fylls innehållet på och du får tillgång till en växande kunskapsbank. Först ut i registret av innehåll är ”Lönesamtal för tillväxt i företaget”, Förhandlingsteknik & Din tillväxt-plan.

Du kan redan nu anmäla dig som medlem här på hemsidan, på fliken för BolagsPortalen. Välkommen in och vässa ditt affärsmannaskap!

Kategorier
Arbetsrätt

En moderniserad arbetsrätt med LAS 2022

Riksdagen beslutade om ändringarna i LAS, (Lagen om anställningsskydd). Ändringarna ska tillämpas från den 1 oktober 2022

Lagändringarna ska anpassa arbetsrätten till den moderna arbetsmarknaden och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Viktigt är också att framhålla att lagen kompletteras av kollektivavtal och det kan i kollektivavtal, precis som idag, finnas avvikelser från LAS.

De viktigaste ändringarna i LAS

 • Alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, får undanta 3 anställda från turordningen. För att en anställd ska bli aktuell för omplacering krävs också att de klarar de nya arbetsuppgifterna utan upplärning eller utbildning.
   
 • Större trygghet för visstidsanställda. Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. De som har en visstidsanställning ska få förtur till en ny anställning efter 9 månader, (tidigare 12 månader). Vidare gäller att har en visstidsanställd under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning. (Tidigare var den gränsen 24 månader.)
   
 • En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl i stället för saklig grund. Avsikten med begreppsändringen är att tydliggöra att fokus i prövningen ska ligga på avtalsbrottets allvar. Regeringen bedömer att förslaget kommer att leda till att det i större utsträckning blir tydligt att det är omständigheterna vid uppsägningstillfället som ska ligga till grund för den helhetsbedömning som ska göras vid en uppsägning. Arbetstagarens personliga intresse av att behålla anställningen ska inte beaktas.
   
 • Arbetsgivaren slipper betala lön vid en tvist. Även om det pågår en tvist kommer arbetsgivaren, vid anställningens upphörande, inte behöva betala lön och andra anställningsförmåner. Om domstolen dock ogiltigförklarar uppsägningen ska lön utgå även för perioden då tvisten pågick.
   
 • Anställd hos ett bemanningsföretag som genom uthyrning till ett kundföretag varit placerad hos ett och samma kundföretag och driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget.
   
 • Slutligen kan konstateras att en viktig utgångspunkt som genomsyrar nya LAS är att alla tillsvidareanställningar anses vara heltid om inget annat avtalats. Det är således viktigare än någonsin att alltid ha tydliga skriftliga anställningsavtal där typ av anställning framgår och att planera sin verksamhet väl.